องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 25 ธ.ค. 2562 ]2
2 กฎกระทรวง กำหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ พ.ศ. 2562 [ 25 ธ.ค. 2562 ]2
3 กฎกระทรวง กำหนดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 [ 25 ธ.ค. 2562 ]2
4 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดาเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]3
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดาเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 [ 20 ส.ค. 2562 ]2
6 กฎกระทรวง กำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 26 ก.ค. 2562 ]2
7 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชน เฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ [ 26 มิ.ย. 2562 ]2
8 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคานวณการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร [ 26 มิ.ย. 2562 ]2
9 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของมูลนิธิ หรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศล [ 26 มิ.ย. 2562 ]2
10 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 12 มี.ค. 2562 ]2
11 พระราชบัญญัติ ภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ [ 1 ม.ค. 2560 ]2
12 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๑๒)ออกตามความพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ [ 1 ม.ค. 2560 ]2
13 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๓๕)ออกตามความพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ [ 1 ม.ค. 2560 ]2
14 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๓๕)ออกตามความพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ [ 1 ม.ค. 2560 ]2
15 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๓๕)ออกตามความพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ [ 1 ม.ค. 2560 ]2
16 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๔๐)ออกตามความพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ [ 1 ม.ค. 2560 ]2
17 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๔๒)ออกตามความพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ [ 1 ม.ค. 2560 ]2
18 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๔๒)ออกตามความพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ [ 1 ม.ค. 2560 ]2
19 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๓)ออกตามความพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ [ 1 ม.ค. 2560 ]2
20 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องให้องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจจัดเก็บภาษีป้าย [ 1 ม.ค. 2560 ]2