องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556
หัวหน้าส่วนราชการ

   
 
    พ.อ.อ. ไพบูลย์ สีลเสฏโฐ  ศิริประเสริฐ  
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์  
   

  นางสาวฐิตาภา  วงค์อินตา   นางสาวธัญพร เพียรกลาง นายมงคล  รักสนิท
 หัวหน้าสำนักปลัด/

 ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
 

 

 
   นางสาวฐิตาภา  วงค์อินตา


 นายมงคล  รักสนิท
 รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม
รักษาการผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร