องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
   นางสาวฐิตาภา  วงค์อินตา
 
  หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 
 
 
  นางชนุตม์ วรรณโส  
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 
 
 นางถวัลย์ จอกจอหอ

นางสาวสาวิตรี หมายสอนกลาง
ครู คศ.1
   ครู คศ.1
 
   
 
 นางทุเรียน หมายอมกลาง  

 ผช.หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระถินหนองเครือชุด  
   

 นางสาวสุขสันต์  หมายปิดกลาง  
 นางสาวจันจิรา  หมายอมกลาง
 ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก    ผช.จพง.ธุรการ