องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
ติดต่อ - สอบถาม


  ชื่อ +
นายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์
  โทรศัพท์ +  061 - 6945915
  อีเมล์ + admin@lamkhohong.go.th
 
  ชื่อ +
 นายเทพพยุง มุ่งค้ำกลาง
  ตำแหน่ง + รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์
  โทรศัพท์ + 085-0233407
  อีเมล์ + admin@lamkhohong.go.th
 
  ชื่อ +
 นายชาคฤษ หมายอมกลาง
  ตำแหน่ง + รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์
  โทรศัพท์ +  088-0821281
  อีเมล์ + admin@lamkhohong.go.th
 
  ชื่อ +
 นายพยนต์ฤทธิ์ ขอสูงเนิน
  ตำแหน่ง + เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์
  โทรศัพท์ + 088-8947309
  อีเมล์ + admin@lamkhohong.go.th
 

  ชื่อ +
พ.อ.อ. ไพบูลย์ สีลเสฏโฐ ศิริประเสริฐ
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริการส่วนตำบลลำคอหงษ์
  โทรศัพท์ + 081 - 3901735
  อีเมล์ + admin@lamkhohong.go.th
 
 

  ชื่อ + นางสาวฐิตาภา  วงค์อินตา
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักงานปลัด/รักษาราชการผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ + 085 - 4115655
  อีเมล์ + admin@lamkhohong.go.th
 

  ชื่อ +
นางสาวธัญพร เพียรกลาง
  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองคลัง  
  โทรศัพท์ + 081 - 2631334
  อีเมล์ + admin@lamkhohong.go.th
 

   ชื่อ + นายมงคล  รักสนิท
   ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง / รักษาการผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
   โทรศัพท์ + 097-3439629
   อีเมล์ + admin@lamkhohong.go.th